Giải thể doanh nghiệp là như thế nào? Điều kiện giải thể doanh nghiệp là gì? Trình tự thủ tục thực hiện giải thể công ty ra sao? Ở bài viết này, NT International Law Firm sẽ đưa ra nhận định và ý kiến về câu chuyện giải thể doanh nghiệp ở giai đoạn hiện nay sẽ cần những thủ tục, quy trình thành lập doanh nghiệp như thế nào?

Doanh nghiệp giải thể trong trường hợp nào? 

Có 2 trường hợp doanh nghiệp tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp: Tự nguyện hoặc bị cơ quan chức năng yêu cầu giải thể.

Trường hợp tự nguyện: Theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh đối với công ty hợp danh; của Hội đồng thành viên và chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của Đại hội đồng cổ đông với công ty cổ phần. 

Trường hợp bị cơ quan chức năng yêu cầu giải thể: Khi các thành viên trong công ty chuyển nhượng vốn góp, cổ phần hoặc công ty mua lại phần vốn góp, khiến công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu trong 6 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 

giải thể doanh nghiệp

Điều kiện giải thể doanh nghiệp

Các điều kiện để doanh nghiệp giải thể: 

Bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp, như lương của của người lao động, nợ thuế, nợ bảo hiểm xã hội và khoản nợ đối với đối tác làm ăn.

Doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài thương mại.

Trường hợp doanh nghiệp không còn khả năng thành toán (mất khả năng thanh toán) thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục phá sản theo quy định của Luật Phá sản 2014.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Khi thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp cần chú ý những bước sau:

Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp

Chủ thể thông qua quyết định là việc thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch công ty (nếu là công ty TNHH một thành viên); của Đại hội đồng cổ đồng (nếu là công ty cổ phần); của hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH hai thành viên trở lên), của các thành viên hợp danh (nếu là công ty hợp danh).

Nội dung quyết định giải thể doanh nghiệp phải có: Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp…

Lý do giải thể 

Thời hạn, thủ tục hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng; kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;

Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

Họ, tên, chữ kỹ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Tổ chức thanh lý tài sản

Chủ doanh nghiệp tư nhấn, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Gửi quyết định giải thể doanh nghiệp đến các cơ quan, tổ chức liên quan

Trong thời hạn 07 ngày làm việc từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ. 

Thông báo tình trạng doanh nghiệp

Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tính trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được giải quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết. 

giải thể công ty

Thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp

Các khoản nợ của doanh nghiệp phải được thanh toán theo thứ tự ưu tiên theo quy định của pháp luật.

Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.

Gửi đề nghị giải thể đến cơ quan kinh doanh

Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Các bước thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp

 • Bước 1: Công bố thông tin về việc giải thể doanh nghiệp
 • Bước 2: Xác nhận nghĩa vụ tại cơ quan hải quan
 • Bước 3: Thủ tục tại cơ quan Thuế
 • Bước 4: Thủ tục tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp
 • Bước 5: Trả con dấu pháp nhân của doanh nghiệp
 • Bước 6: Trả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm

Thông báo về giải thể doanh nghiệp

Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có).

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sau thời hạn 180 ngày , kể từ ngày nhận được quyết định giải thể mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Các tài liệu cần chuẩn bị thủ tục giải thể doanh nghiệp

 • Thông báo đóng cửa mã số thuế.
 • Công báo giải thể doanh nghiệp.
 • Xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan.
 • Xác nhận đóng cửa tài khoản ngân hàng/ hoặc cam kết chưa mở tài khoản ngân hàng.
 • Đăng ký kinh doanh bản gốc.
 • Đăng ký mẫu dấu bản gốc.
 • Dấu pháp nhân.
 • Hồ sơ giải thể (Trên cơ sở các thông tin doanh nghiệp cung cấp, Công ty soạn thảo hồ sơ giải thể doanh nghiệp chuyển cho doanh nghiệp ký).

Trên đây là những thông tin về tư vấn giải thể doanh nghiệp mà NT International Law Firm cung cấp cho bạn đọc. Nếu bạn có nhu cầu tư vấn nào liên quan về giải thể doanh nghiệp hoặc vấn đề khác có liên quan, vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 090.252.4567 hoặc email: info@congtyluatnt.vn để được tư vấn cụ thể. Xin chân thành cảm ơn!

Rate this post

“Nội dung bài viết dẫn chiếu quy định pháp luật tại thời điểm viết bài và mang tính chất tham khảo, để có thông tin chính xác vui lòng liên hệ luật sư tư vấn.”

NT INTERNATIONAL LAW FIRM