Trong thị trường kinh doanh hiện nay, việc thành lập công ty con là một phương án phát triển được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Công ty con là một cách để mở rộng hoạt động kinh doanh và phát triển thị trường mới, đồng thời giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận. Tuy nhiên, để thành lập và quản lý một công ty con thành công, người sáng lập cần phải hiểu rõ các quy định pháp lý và thực hiện các bước chuẩn bị cần thiết. NT International Law Firm này sẽ cung cấp một số thông tin về công ty con, những lợi ích và những lưu ý quan trọng khi thành lập và quản lý công ty con.

Thành lập công ty con là gì?

Hiện nay không có định nghĩa cụ thể trong Luật Doanh nghiệp 2020 về công ty con là gì. Có thể hiểu, công ty con là một doanh nghiệp được thành lập dưới sự quản lý và sở hữu của một công ty mẹ hoặc tập đoàn lớn hơn. Công ty con có thể hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau và độc lập với công ty mẹ, tuy nhiên công ty mẹ vẫn giữ quyền kiểm soát và quản lý công ty con. Công ty con thường được thành lập để mở rộng quy mô kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh và phát triển các sản phẩm hoặc dịch vụ mới.

Thành lập công ty con

Về bản chất, theo Điều 195 Luật doanh nghiệp 2020 thì:

“1. Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 1. a) Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;
 2. b) Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;
 3. c) Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.
 4. Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.”

Quyền lợi của công ty mẹ với công ty con

Về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con, thì theo Điều 196 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định như sau:

“Điều 196. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con

 1. Tùy thuộc vào loại hình pháp lý của công ty con, công ty mẹ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên, chủ sở hữu hoặc cổ đông trong quan hệ với công ty con theo quy định tương ứng của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
 2. Hợp đồng, giao dịch và quan hệ khác giữa công ty mẹ và công ty con đều phải được thiết lập và thực hiện độc lập, bình đẳng theo điều kiện áp dụng đối với chủ thể pháp lý độc lập.
 3. Trường hợp công ty mẹ can thiệp ngoài thẩm quyền của chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông và buộc công ty con phải thực hiện hoạt động kinh doanh trái với thông lệ kinh doanh bình thường hoặc thực hiện hoạt động không sinh lợi mà không đền bù hợp lý trong năm tài chính có liên quan, gây thiệt hại cho công ty con thì công ty mẹ phải chịu trách nhiệm về thiệt hại đó.
 4. Người quản lý công ty mẹ chịu trách nhiệm về việc can thiệp buộc công ty con thực hiện hoạt động kinh doanh theo quy định tại khoản 3 Điều này phải liên đới cùng công ty mẹ chịu trách nhiệm về thiệt hại đó.
 5. Trường hợp công ty mẹ không đền bù cho công ty con theo quy định tại khoản 3 Điều này thì chủ nợ hoặc thành viên, cổ đông có sở hữu ít nhất 01% vốn điều lệ của công ty con có quyền nhân danh chính mình hoặc nhân danh công ty con yêu cầu công ty mẹ đền bù thiệt hại cho công ty con.
 6. Trường hợp hoạt động kinh doanh theo quy định tại khoản 3 Điều này do công ty con thực hiện đem lại lợi ích cho công ty con khác của cùng một công ty mẹ thì công ty con được hưởng lợi phải liên đới cùng công ty mẹ hoàn trả khoản lợi được hưởng cho công ty con bị thiệt hại.”

Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty con

Hồ sơ cần chuẩn bị

Hồ sơ của công ty con sẽ được căn cứ vào từng loại hình doanh nghiệp mà công ty con muốn thành lập. Tuy nhiên dưới đây sẽ là những hồ sơ mà bạn đọc có thể tham khảo theo Chương IV Nghị định 01/2021/NĐ-CP về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Các bản sao của một số giấy tờ liên quan tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà công ty con được thành lập.

Thủ tục

Thủ tục

Theo Điều 32 Nghị Định 01/2021/NĐ-CP về việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì sau khi đã chuẩn bị những giấy tờ cần thiết thì:

“1. Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định này nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

 1. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:
 2. a) Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định này;
 3. b) Tên doanh nghiệp đã được điền vào Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 4. c) Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;
 5. d) Đã nộp đủ phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định.
 6. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.
 7. Sau khi trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tải các văn bản đã được số hóa trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 8. Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp có thể dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp khi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp chưa được chấp thuận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này, người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã nộp hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét, ra thông báo về việc dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp và hủy hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị. Trường hợp từ chối dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp.”

Về cơ bản, việc thành lập công ty con cũng giống như thành lập công ty, vì vậy điều bạn đọc cần quan trọng là vấn đề số vốn góp của công ty mẹ để có thể chuẩn bị những giấy tờ hợp pháp cho hoạt động kinh doanh sau này của doanh nghiệp.

Những lưu ý khi thành lập công ty con

Khi thành lập công ty con, bạn cần lưu ý những điểm sau:

 • Tìm hiểu kỹ luật pháp liên quan: Để đảm bảo việc thành lập công ty con được thực hiện đúng quy trình và tuân thủ các quy định pháp luật, bạn cần tìm hiểu kỹ các quy định về thuế, tài chính, lao động và các lĩnh vực liên quan khác.
 • Chọn loại hình công ty phù hợp: Tùy vào mục đích và quy mô hoạt động kinh doanh, bạn cần chọn loại hình công ty phù hợp như công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hay nhiều thành viên…
 • Thực hiện thủ tục đăng ký thành lập: Sau khi chọn loại hình công ty phù hợp, bạn cần thực hiện các thủ tục đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật. Quá trình này bao gồm việc chuẩn bị hồ sơ, điền đơn đăng ký, lập báo cáo tài chính, đăng ký thuế, ký kết hợp đồng thuê văn phòng, đăng ký chữ ký số…
 • Thiết lập cơ cấu tổ chức và quản lý: Bạn cần lập ra cơ cấu tổ chức và quản lý công ty con để đảm bảo hoạt động kinh doanh được thực hiện hiệu quả.
 • Điều chỉnh hoạt động kinh doanh: Trong quá trình hoạt động, bạn cần chú ý đến việc thay đổi hoạt động kinh doanh phù hợp với tình hình thị trường cũng như các quy định pháp luật hiện hành.
 • Nâng cao chất lượng quản lý: Để đạt được hiệu quả kinh doanh và bảo vệ lợi ích cho công ty con, bạn cần nâng cao chất lượng quản lý, tìm kiếm các giải pháp tiết kiệm chi phí và tối ưu hóa lợi nhuận.

Trên đây là toàn bộ nội dung NT International Law Firm cung cấp để khách hàng tham khảo về Thành lập công ty con. Tuy nhiên thành lập công ty con chỉ là một phần nhỏ trong các vấn đề liên quan đến Luật Doanh nghiệp, ngoài ra còn có nhiều vấn đề sẽ phát sinh trong quá trình chứng minh các vấn đề về các thủ tục thuế liên quan đến doanh nghiệp. Trường hợp bạn đọc còn nhiều câu hỏi thắc mắc có đến doanh nghiệp và các vấn đề liên quan, bạn đọc vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 090.252.4567 hoặc email: info@congtyluatnt.vn để được tư vấn cụ thể. 

Rate this post

“Nội dung bài viết dẫn chiếu quy định pháp luật tại thời điểm viết bài và mang tính chất tham khảo, để có thông tin chính xác vui lòng liên hệ luật sư tư vấn.”

NT INTERNATIONAL LAW FIRM