thừa kế

trẻ em có được đứng tên sổ đỏ không

Hiện nay, trường hợp trẻ em được tặng cho và thừa kế bất động ...