Quyết định giải thể doanh nghiệp là một trong những thủ tục quan trọng nhất khi bạn muốn chấm dứt hoạt động kinh doanh của mình. Đây là văn bản cho phép các cá nhân, tổ chức chấm dứt hoạt động kinh doanh khi đáp ứng đầy đủ về điều kiện giải thể doanh nghiệp theo những quy định của pháp luật hiện hành. Trong bài viết này, NT International Law Firm nói về quyết định giải thể doanh nghiệp và những thông tin liên quan.

Giải thể là gì?

Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp theo quyết định của chủ sở hữu hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Các trường hợp giải thể

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn
 • Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Điều kiện giải thể doanh nghiệp

Trước khi giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. Trước khi giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải đảm bảo không còn trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

Mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp

TÊN DOANH NGHIỆP

 

Số:…………/QĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập  – Tự Do – Hạnh Phúc

…, ngày………… tháng……… năm………..

 

QUYẾT ĐỊNH GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

–  Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

–  Căn cứ tình hình hoạt động của doanh nghiệp;

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giải thể doanh nghiệp

– Mã số doanh nghiệp…………………………………ngày cấp…… ……nơi cấp ………..

– Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………………………..

Điều 2: Lý do giải thể: ………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 3: Thời hạn, thủ tục thanh lý các hợp đồng đã ký kết:

–  Các hợp đồng đã ký kết, đang thực hiện: ………………………………………

–  Kể từ thời điểm quyết định giải thể,  doanh nghiệp không ký kết hợp đồng mới không phải là hợp đồng nhằm thực hiện giải thể doanh nghiệp.

– Không được chấm dứt thực hiện các hợp đồng đã có hiệu lực. 

Điều 4: Thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản nợ:

– Doanh nghiệp còn các khoản nợ: ……………………………………………….

– Kể từ thời điểm quyết định giải thể, doanh nghiệp không huy động vốn dưới mọi hình thức.  

Điều 5: Xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động: 

Doanh nghiệp sử dụng ………. lao động. Thời hạn thanh toán các khoản lương và trợ cấp cho người lao động, xử lý tất cả các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động chậm nhất là vào ngày     /         /        .    

Điều 6: Thanh lý tài sản sau khi thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp (nếu có)

Ông/bà …. là Chủ doanh nghiệp trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản còn lại: …………………………………………………………………………………….

Điều 7: Ông/bà …. là Chủ doanh nghiệp … phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh của doanh nghiệp không chính xác, trung thực với hồ sơ giải thể nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 3 năm.

Điều 8: Quyết định này được niêm yết công khai tại trụ sở doanh nghiệp và trụ sở các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, được gửi đến các chủ nợ kèm phương án giải quyết nợ, được gửi đến người lao động, được gửi đến người có quyền và nghĩa vụ liên quan, gửi đến cơ quan Nhà Nước.

Điều 9 : Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Nơi nhận

– Như điều 8;

– Lưu.  

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Tải mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp tại đây

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Bước 1: Thông báo quyết định giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Đây là bước đầu tiên trong quá trình giải thể doanh nghiệp. Bạn cần gửi thông báo về việc giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Thông báo này phải được gửi trong thời hạn quy định sau khi thông qua nghị quyết hoặc quyết định giải thể doanh nghiệp.

Mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp

Quyết định giải thể doanh nghiệp gồm có những nội dung chính sau:

 • Tên và địa chỉ đặt trụ sở chính của doanh nghiệp
 • Lý do giải thể doanh nghiệp
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ không vượt quá 6 tháng kể từ ngày thông qua quyết định giải thể.
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động
 • Họ, tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Bước 2: Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Bước 3: Trong quá trình giải thể doanh nghiệp, bạn cần thông báo quyết định giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế, thanh toán các khoản nợ và thanh lý tài sản. Nếu doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ và người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích có liên quan.

Bước 4: Sau khi nhận được nghị quyết hoặc quyết định giải thể của doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Kèm theo thông báo, Cơ quan đăng ký kinh doanh cũng phải đăng tải nghị quyết hoặc quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có).

Bước 5: Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau:

 • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết
 • Nợ thuế
 • Các khoản nợ khác

Bước 6: Sau khi thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cần gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc.

Bước 7: Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết, quyết định giải thể mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể. Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là bài viết về quyết định giải thể doanh nghiệp bởi NT International Law Firm. Nếu bạn có nhu cầu tư vấn hay thắc mắc nào hoặc vấn đề khác có liên quan, vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 090.252.4567 hoặc email: info@congtyluatnt.vn để được hỗ trợ tư vấn

Rate this post

“Nội dung bài viết dẫn chiếu quy định pháp luật tại thời điểm viết bài và mang tính chất tham khảo, để có thông tin chính xác vui lòng liên hệ luật sư tư vấn.”

NT INTERNATIONAL LAW FIRM